شرایط همکاری

شرکت بٌرنا کیش درصدد است با کلیه همکارانی که در زمینه تجهیزات فروشگاهی،رستورانی، هایپرمارکت ها، دوربین ، همکاری دو جانبه داشته باشد